Kênh Canh Đền

Kênh Canh Đền in Xã Phong Tân.

Kênh Canh Đền

waterway
canal