Trung tâm Quân sự Huyện

Trung tâm Quân sự Huyện in Lý Sơn.

Trung tâm Quân sự Huyện

landuse
military