Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi
Ba Tơ 5
Bình Sơn 14
Đức Phổ 23
Minh Long 1
Mộ Đức 6
Nghĩa Hành 4
Thành phố Quảng Ngãi 134
Sơn Hà 2
Sơn Tây 0
Sơn Tịnh 7
Trà Bồng 2
Tư Nghĩa 12
Lý Sơn 29