Sông Phước Giang

Sông Phước Giang in Nghĩa Hành.

Sông Phước Giang

waterway
river
town
Chợ Chùa
Village
Kỳ Thọ