Tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông
Đắk R'Lấp
Đắk Ru
Kiến Đức 0
Quảng Tín 0
Kiến Thành 0
Đắk Sin 0
Nghĩa Thắng 0
Nhân Đạo 0
Nhân Cơ 0
Gia Nghĩa 76
Cư Jút 22
Đắk Mil 38
Krông Nô 27
Đắk Song
Đức An 0
Tuy Đức
Đắk Ngo 0
Quảng Trực 0
Đắk Glong 9