Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang

Tỉnh An Giang
Tịnh Biên 14
Tri Tôn 20
Thoại Sơn 16
Huyện Châu Thành 17
Thành phố Long Xuyên 175
Chợ Mới 24
Châu Phú 34
Châu Đốc 39
Huyện An Phú 11
Thị xã Tân Châu 29
Huyện Phú Tân 15