Tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước
Bù Đăng 44
Phước Long 46
Bù Đốp 44
Huyện Lộc Ninh 46
Bình Long 57
Chơn Thành 16
Thành phố Đồng Xoài 91
Huyện Đồng Phú 62
Hớn Quản 8
Bù Gia Mập 4
Phú Riềng
Long Bình 1
Long Hà 1
Xã Long Tân 1