Tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước

Tỉnh Bình Phước
Bù Đăng 26
Phước Long 58
Bù Đốp 30
Huyện Lộc Ninh 33
Bình Long 44
Chơn Thành 17
Thành phố Đồng Xoài 92
Huyện Đồng Phú 53
Hớn Quản 9
Huyện Bù Gia Mập 8
Phú Riềng
Long Bình 0
Long Hà 0
Xã Long Tân 0