Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài 17
Thuận Thành 34
Gia Bình 27
Quế Võ 33
Yên Phong 36
Thị xã Từ Sơn
Phường Đông Ngàn 38
Huyện Tiên Du 42
Thành phố Bắc Ninh 86