Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài 20
Thuận Thành 33
Gia Bình 27
Quế Võ 35
Yên Phong 40
Thị xã Từ Sơn
Phường Đông Ngàn 0
Huyện Tiên Du 55
Thành phố Bắc Ninh 416