Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài 20
Thuận Thành 29
Gia Bình 35
Quế Võ 58
Yên Phong 40
Thành phố Từ Sơn
Phường Đông Ngàn 0
Huyện Tiên Du 57
Thành phố Bắc Ninh 485