Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài 17
Thuận Thành 34
Gia Bình 27
Quế Võ 33
Yên Phong 36
Thị xã Từ Sơn
Phường Đông Ngàn 0
Huyện Tiên Du 42
Thành phố Bắc Ninh 86