Tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh
Lương Tài 28
Thuận Thành 35
Gia Bình 36
Quế Võ 58
Yên Phong 48
Thành phố Từ Sơn
Phường Đông Ngàn 0
Huyện Tiên Du 59
Thành phố Bắc Ninh 488