BDVHX Trừng Xá

BDVHX Trừng Xá is a building in Lương Tài.

BDVHX Trừng Xá

building
apartments