Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành 33
Huyện Chợ Lách 8
Huyện Mỏ Cày Bắc 6
Huyện Mỏ Cày Nam 12
Huyện Bình Đại 4
Huyện Thạnh Phú 4
Huyện Ba Tri 15
Huyện Giồng Trôm 12
Thành phố Bến Tre 112