Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành 11
Huyện Chợ Lách 23
Huyện Mỏ Cày Bắc 9
Huyện Mỏ Cày Nam 17
Huyện Bình Đại 26
Huyện Thạnh Phú 25
Huyện Ba Tri 26
Huyện Giồng Trôm 15
Thành phố Bến Tre 82