Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành 34
Huyện Chợ Lách 15
Huyện Mỏ Cày Bắc 6
Huyện Mỏ Cày Nam 12
Huyện Bình Đại 4
Huyện Thạnh Phú 5
Huyện Ba Tri 22
Huyện Giồng Trôm 12
Thành phố Bến Tre 117