Tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre
Huyện Châu Thành 14
Huyện Chợ Lách 4
Huyện Mỏ Cày Bắc 8
Huyện Mỏ Cày Nam 10
Huyện Bình Đại 3
Huyện Thạnh Phú 4
Huyện Ba Tri 9
Huyện Giồng Trôm 3
Thành phố Bến Tre 95