Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển 52
Đầm Dơi 3
Huyện Năm Căn 11
Phú Tân 19
Trần Văn Thời 42
U Minh 6
Thới Bình 12
Thành phố Cà Mau 80
Cái Nước 7