Tỉnh Cà Mau

Tỉnh Cà Mau
Huyện Ngọc Hiển 69
Đầm Dơi 17
Huyện Năm Căn 22
Phú Tân 12
Trần Văn Thời 51
U Minh 8
Thới Bình 17
Thành phố Cà Mau
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 6 0
Phường 7 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Phường Tân Thành 0
Phường Tân Xuyên 0
Xã An Xuyên 0
Xã Định Bình 0
Xã Hòa Tân 0
Xã Hòa Thành 0
Xã Lý Văn Lâm 0
Xã Tắc Vân 0
Xã Tân Thành 0
Cái Nước 13