Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng
Bảo Lâm 7
Bảo Lạc 8
Nguyên Bình 4
Thành phố Cao Bằng 35
Hà Quảng 8
Hòa An 5
Trùng Khánh 7
Quảng Hòa 5
Hạ Lang 3
Thạch An 1