Tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng
Bảo Lâm 7
Bảo Lạc 7
Nguyên Bình 5
Thành phố Cao Bằng 43
Hà Quảng 9
Hòa An 6
Trùng Khánh 7
Quảng Hòa 5
Hạ Lang 3
Thạch An 0