Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam
Kim Bảng 14
Thành phố Phủ Lý 7
Thanh Liêm 8
Bình Lục 2
Lý Nhân 7
Duy Tiên 15