Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam
Kim Bảng 13
Thành phố Phủ Lý 19
Thanh Liêm
Thôn Hòa Ngãi 0
Thanh Hà
Bình Lục 3
Lý Nhân 7
Duy Tiên 15