Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam
Kim Bảng 15
Thành phố Phủ Lý 135
Thanh Liêm
Thanh Hà 0
Thị trấn Tân Thanh 0
Bình Lục 17
Lý Nhân 11
Duy Tiên 66