Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam
Kim Bảng 14
Thành phố Phủ Lý 127
Thanh Liêm
Thanh Hà 0
Thị trấn Tân Thanh 0
Bình Lục 16
Lý Nhân 10
Duy Tiên 55