Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình
Đà Bắc 3
Mai Châu 4
Tân Lạc 3
Lạc Sơn 4
Cao Phong 4
Yên Thủy 5
Lạc Thủy 4
Kim Bôi 3
Lương Sơn 10
Thành phố Hoà Bình 131