Tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình
Đà Bắc 2
Mai Châu 4
Tân Lạc 2
Lạc Sơn 3
Cao Phong 2
Yên Thủy 4
Lạc Thủy 5
Kim Bôi 3
Lương Sơn 9
Thành phố Hoà Bình 130