Tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên
Tiên Lữ 7
Thành phố Hưng Yên 9
Kim Động 7
Phù Cừ 3
Ân Thi 7
Mỹ Hào 16
Văn Lâm 19
Văn Giang 23
Khoái Châu 8
Yên Mỹ 16