Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà 52
Huyện Gia Lộc 12
Thành phố Hải Dương
Xã Quyết Thắng 0
Xã Tiền Tiến 0
Xã Ngọc Sơn 0
Xã Gia Xuyên 0
Xã Liên Hồng 0
Cẩm Giàng 15
Thanh Miện 8
Bình Giang 21
Ninh Giang 13
Tứ Kỳ 24
Chí Linh 61
Nam Sách 7
Kinh Môn 5
Kim Thành 6