Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang
Huyện Long Mỹ 4
Thị xã Long Mỹ 3
Vị Thanh 39
Vị Thủy 5
Thành phố Ngã Bảy
Phường Lái Hiếu 0
Phường Hiệp Thành 0
Phường Ngã Bảy 0
Xã Đại Thành 0
Phường Hiệp Lợi 0
Xã Tân Thành 0
Huyện Phụng Hiệp
Thị trấn Cây Dương 0
Xã Hiệp Hưng 0
Châu Thành 11
Châu Thành A 20