Tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang
Long Mỹ 5
Long Mỹ 16
Vị Thanh 44
Vị Thủy 18
Ngã Bảy 48
Huyện Phụng Hiệp
Thị trấn Cây Dương 0
Châu Thành 9
Châu Thành A 17