Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Xã Song Tử Tây 0
Vạn Ninh 37
Ninh Hòa 49
Khánh Vĩnh 7
Khánh Sơn 3
Cam Ranh 79
Cam Lâm 36
Diên Khánh 20
Nha Trang 628