Tỉnh Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang
Thị xã Hà Tiên 48
Huyện Kiên Lương 40
Huyện Hòn Đất 14
Thành phố Rạch Giá 303
An Minh 3
U Minh Thượng 5
Vĩnh Thuận 1
Gò Quao 7
An Biên 13
Giồng Riềng 38
Châu Thành 32
Tân Hiệp 66
Giang Thành 1
Kiên Hải 0