Kênh Cái Sắn

Kênh Cái Sắn, also known as Kinh Cái Sắn - Tân Hiệp in Châu Thành.

Kênh Cái Sắn

alt_name
Kinh Cái Sắn - Tân Hiệp
waterway
river