Sông Cái Bé

Sông Cái Bé in Gò Quao.

Sông Cái Bé

waterway
river