Sông Cái Lớn

Sông Cái Lớn in Gò Quao.

Sông Cái Lớn

waterway
river