Bưu điện huyện Giồng Riềng

Bưu điện huyện Giồng Riềng is a post office in Giồng Riềng.