Nhà thờ Tin lành Giồng Riềng

Nhà thờ Tin lành Giồng Riềng is a church in Giồng Riềng.