Đường ven biển

Đường ven biển is a street in Huyện Hòn Đất.

Đường ven biển

type of road
cycle path