Đống Đa

Đống Đa is a street in Thành phố Hà Tiên.