Bạch Đằng

Bạch Đằng is a street in Thành phố Hà Tiên.