Mạc Tử Hoàng

Mạc Tử Hoàng is a street in Thành phố Hà Tiên.