Lý Chính Thắng

Lý Chính Thắng is a street in Thị xã Hà Tiên.