Mạc Công Du

Mạc Công Du is a street in Thị xã Hà Tiên.