Nguyễn Thần Hiến

Nguyễn Thần Hiến is a street in Thị xã Hà Tiên.