Phạm Văn Ký

Phạm Văn Ký is a street in Thị xã Hà Tiên.