Tuần Phủ Đạt

Tuần Phủ Đạt is a street in Thị xã Hà Tiên.