Sông Cái Lớn

Sông Cái Lớn in U Minh Thượng.

Sông Cái Lớn

waterway
river