Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum 100
Sa Thầy
Rơ Kơi 0
Đắk Glei 4
Huyện Ngọc Hồi 5
Kon Rẫy 34
Kon Plông 38
Huyện Đăk Hà 6
Huyện Đắk Tô 5
Tu Mơ Rông 4
Ia H'Drai 4