Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum 135
Sa Thầy
Rơ Kơi 0
Đắk Glei 5
Huyện Ngọc Hồi 7
Kon Rẫy 35
Kon Plông 38
Huyện Đăk Hà 7
Huyện Đắk Tô 7
Tu Mơ Rông 5
Ia H'Drai 5