Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum 213
Sa Thầy
Xã Rờ Kơi 0
Huyện Đắk Glei 6
Huyện Ngọc Hồi 25
Huyện Kon Rẫy 39
Huyện Kon Plông 67
Huyện Đăk Hà 10
Huyện Đăk Tô 13
Huyện Tu Mơ Rông 7
Huyện Ia H'Drai
Xã Ia Tơi 0
Xã Ia Dom 0
Xã Ia Đal 0