Tỉnh Kon Tum

Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum 114
Sa Thầy
Rơ Kơi 0
Đắk Glei 5
Huyện Ngọc Hồi 7
Kon Rẫy 34
Kon Plông 38
Huyện Đăk Hà 7
Huyện Đắk Tô 6
Tu Mơ Rông 4
Ia H'Drai 5