Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định
Trực Ninh 6
Xuân Trường 34
Hải Hậu 11
Giao Thủy 6
Nam Trực 13
Ý Yên 8
Vụ Bản 22
Nam Định 170
Mỹ Lộc 7