Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định
Huyện Nghĩa Hưng 13
Trực Ninh 6
Xuân Trường 34
Hải Hậu 12
Giao Thủy 7
Nam Trực 14
Ý Yên 18
Vụ Bản 26
Nam Định 352
Mỹ Lộc 9