Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định
Trực Ninh 7
Xuân Trường 12
Hải Hậu 17
Giao Thủy 11
Nam Trực 12
Ý Yên 16
Vụ Bản 20
Nam Định 65
Mỹ Lộc 7