Tỉnh Nam Định

Tỉnh Nam Định
Huyện Nghĩa Hưng 6
Trực Ninh 6
Xuân Trường 34
Hải Hậu 10
Giao Thủy 6
Nam Trực 14
Ý Yên 11
Vụ Bản 25
Nam Định 234
Mỹ Lộc 9