Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An
Kỳ Sơn 19
Tương Dương 4
Quế Phong 28
Quỳ Châu 14
Con Cuông 11
Quỳ Hợp 19
Tân Kỳ 12
Nghĩa Đàn 9
Thái Hòa 8
Hoàng Mai 6
Quỳnh Lưu 9
Diễn Châu 15
Yên Thành 22
Đô Lương 23
Cửa Lò 12
Nghi Lộc 11
Thành phố Vinh 170
Hưng Nguyên 14
Nam Đàn 35
Anh Sơn 9
Thanh Chương 16