Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An
Kỳ Sơn 5
Tương Dương 8
Quế Phong 7
Quỳ Châu 6
Con Cuông 5
Quỳ Hợp 8
Tân Kỳ 3
Nghĩa Đàn 5
Thái Hòa 19
Hoàng Mai 20
Quỳnh Lưu 32
Diễn Châu 10
Yên Thành 12
Đô Lương 20
Thị xã Cửa Lò 23
Nghi Lộc 13
Thành phố Vinh 275
Hưng Nguyên 16
Nam Đàn 33
Anh Sơn 5
Thanh Chương 17