Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An
Kỳ Sơn 5
Tương Dương 9
Quế Phong 7
Quỳ Châu 6
Con Cuông 10
Quỳ Hợp 8
Tân Kỳ 3
Nghĩa Đàn 5
Thái Hòa 39
Hoàng Mai 20
Quỳnh Lưu 32
Diễn Châu 11
Yên Thành 12
Đô Lương 36
Thị xã Cửa Lò
Phường Nghi Tân 0
Phường Nghi Thuỷ 0
Nghi Lộc 16
Thành phố Vinh 298
Hưng Nguyên 17
Nam Đàn 33
Anh Sơn 5
Thanh Chương 26