Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Nghệ An
Kỳ Sơn 5
Tương Dương 6
Quế Phong 6
Quỳ Châu 5
Con Cuông 6
Quỳ Hợp 7
Tân Kỳ 4
Nghĩa Đàn 5
Thái Hòa 11
Hoàng Mai 6
Quỳnh Lưu 31
Diễn Châu 8
Yên Thành 10
Đô Lương 15
Cửa Lò 14
Nghi Lộc 12
Thành phố Vinh 174
Hưng Nguyên 16
Nam Đàn 38
Anh Sơn 5
Thanh Chương 11