Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình
huyện Kim Sơn
xã Quang Thiện 0
xã Đồng Hướng 0
Thị trấn Phát Diệm 0
xã Kim Chính 0
xã Yên Mật 0
xã Thượng Kiệm 0
xã Lưu Phương 0
xã Tân Thành 0
xã Yên Lộc 0
xã Lai Thành 0
thị trấn Bình Minh 0
xã Cồn Thoi 0
xã Định Hóa 0
xã Kim Hải 0
xã Kim Mỹ 0
xã Kim Tân 0
xã Văn Hải 0
xã Kim Đông 0
xã Kim Trung 0
xã Như Hòa 0
xã Ân Hòa 0
xã Hùng Tiến 0
xã Kim Định 0
xã Hồi Ninh 0
xã Chất Bình 0
xã Chính Tâm 0
xã Xuân Thiện 0
Yên Khánh 12
Yên Mô 14
Tam Điệp 23
Nho Quan 24
Hoa Lư 15
Ninh Bình 160
Gia Viễn 25