Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình
huyện Kim Sơn
xã Đồng Hướng 0
Thị trấn Phát Diệm 0
xã Thượng Kiệm 0
xã Lưu Phương 0
xã Tân Thành 0
xã Yên Lộc 0
xã Lai Thành 0
thị trấn Bình Minh 0
xã Cồn Thoi 0
xã Định Hóa 0
xã Kim Hải 0
xã Kim Mỹ 0
xã Kim Tân 0
xã Văn Hải 0
xã Kim Đông 0
xã Kim Trung 0
xã Kim Định 0
xã Hồi Ninh 0
xã Chất Bình 0
xã Xuân Chính 0
Yên Khánh 29
Yên Mô 18
Tam Điệp 52
Nho Quan 28
Hoa Lư 22
Ninh Bình 208
Gia Viễn 29