Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình
huyện Kim Sơn
xã Quang Thiện 10
xã Đồng Hướng 7
Thị trấn Phát Diệm 29
xã Kim Chính 4
xã Yên Mật 1
xã Thượng Kiệm 1
xã Lưu Phương 2
xã Tân Thành 1
xã Yên Lộc 4
xã Lai Thành 5
thị trấn Bình Minh 1
xã Cồn Thoi 0
xã Định Hóa 3
xã Kim Hải 0
xã Kim Mỹ 2
xã Kim Tân 0
xã Văn Hải 2
xã Kim Đông 1
xã Kim Trung 0
xã Như Hòa 4
xã Ân Hòa 4
xã Hùng Tiến 4
xã Kim Định 1
xã Hồi Ninh 1
xã Chất Bình 1
xã Chính Tâm 2
xã Xuân Thiện 0
Yên Khánh 11
Yên Mô 10
Tam Điệp 19
Nho Quan 26
Hoa Lư 11
Ninh Bình 114
Gia Viễn 13