Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Đoan Hùng 6
Hạ Hòa 16
Cẩm Khê 9
Yên Lập 16
Thanh Sơn 12
Tân Sơn 3
Thanh Thủy 14
Tam Nông 31
Lâm Thao 8
Thanh Ba 9
Thị xã Phú Thọ 33
Phù Ninh 4
Việt Trì 60