Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Đoan Hùng 25
Hạ Hòa 32
Cẩm Khê 43
Yên Lập 25
Thanh Sơn 18
Tân Sơn 15
Thanh Thủy 15
Tam Nông 24
Lâm Thao 12
Thanh Ba 26
Thị xã Phú Thọ 37
Phù Ninh 12
Việt Trì 58