Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ
Đoan Hùng 6
Hạ Hòa 16
Cẩm Khê 9
Yên Lập 13
Thanh Sơn 13
Tân Sơn 3
Thanh Thủy 14
Tam Nông 35
Lâm Thao 9
Thanh Ba 9
Thị xã Phú Thọ 52
Phù Ninh 16
Việt Trì 113