Tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên
Sông Hinh 24
Đông Hòa 31
Tây Hòa 40
Sơn Hòa 24
Đồng Xuân 19
Thị xã Sông Cầu 12
Phú Hòa 36
Tuy Hòa 99
Tuy An 8