Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình
Ba Đồn 8
Quảng Trạch 6
Bố Trạch
Hạ Trạch 0
Mỹ Trạch 0
Minh Hóa 17
Tuyên Hóa 16
Đồng Hới 186
Quảng Ninh 14
Lệ Thủy 34