Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình
Ba Đồn 8
Quảng Trạch 8
Bố Trạch
Hạ Trạch 0
Mỹ Trạch 0
Minh Hóa 4
Tuyên Hóa 12
Đồng Hới 240
Quảng Ninh 20
Lệ Thủy 53