Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình
Ba Đồn 16
Quảng Trạch 10
Bố Trạch
Hạ Trạch 0
Mỹ Trạch 0
Minh Hóa 4
Tuyên Hóa 13
Đồng Hới
Phường Phú Hải 0
Xã Bảo Ninh 0
Phường Đồng Hải 0
Phường Hải Thành 0
Phường Đồng Phú 0
Phường Nam Lý 0
Phường Bắc Lý 0
Phường Đức Ninh Đông 0
Xã Lộc Ninh 0
Xã Đức Ninh 0
Xã Quang Phú 0
Phường Bắc Nghĩa 0
Xã Nghĩa Ninh 0
Phường Đồng Sơn 0
Xã Thuận Đức 0
Quảng Ninh 38
Lệ Thủy 75