Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

Tiên Phước
Tỉnh Quảng Nam
Tây Giang 51
Đông Giang 28
Đại Lộc 10
Thị xã Điện Bàn 82
Nam Giang 20
Phước Sơn 34
Nam Trà My 12
Bắc Trà My 2
Núi Thành 17
Thành phố Tam Kỳ 229
Phú Ninh 4
Tiên Phước 0
Hiệp Đức 27
Nông Sơn 5
Huyện Quế Sơn 22
Thành phố Hội An 285
Huyện Duy Xuyên 19
Thăng Bình 33