Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam
Tây Giang 51
Đông Giang 28
Đại Lộc 11
Thị xã Điện Bàn 113
Nam Giang 20
Phước Sơn 35
Nam Trà My 13
Bắc Trà My 7
Núi Thành 16
Thành phố Tam Kỳ 234
Phú Ninh 5
Tiên Phước 1
Hiệp Đức 28
Nông Sơn 5
Huyện Quế Sơn 27
Thành phố Hội An 303
Huyện Duy Xuyên 22
Thăng Bình 34