Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

Tiên Phước
Tỉnh Quảng Nam
Tây Giang 37
Đông Giang 31
Đại Lộc 8
Điện Bàn 79
Nam Giang 16
Phước Sơn 21
Nam Trà My 5
Bắc Trà My 7
Núi Thành 28
Tam Kỳ 195
Phú Ninh 3
Tiên Phước 0
Hiệp Đức 21
Nông Sơn 2
Huyện Quế Sơn 6
Hội An 256
Huyện Duy Xuyên 16
Thăng Bình 28