Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

Tiên Phước
Tỉnh Quảng Nam
Tây Giang 50
Đông Giang 22
Đại Lộc 9
Thị xã Điện Bàn 80
Nam Giang 18
Phước Sơn 12
Nam Trà My 12
Bắc Trà My 1
Núi Thành 17
Thành phố Tam Kỳ 200
Phú Ninh 4
Tiên Phước 0
Hiệp Đức 5
Nông Sơn 3
Huyện Quế Sơn 9
Thành phố Hội An 277
Huyện Duy Xuyên 21
Thăng Bình 28