Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng
Thị xã Ngã Năm
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Xã Long Bình 0
Xã Mỹ Bình 0
Xã Mỹ Quới 0
Xã Tân Long 0
Xã Vĩnh Quới 0
Huyện Cù Lao Dung
Xã Đại Ân 1 0
Xã An Thạnh Tây 0
Xã An Thạnh 1 0
Xã An Thạnh Đông 0
Thị trấn Cù Lao Dung 0
Xã An Thạnh 2 0
Xã An Thạnh 3 0
Xã An Thạnh Nam 0
Thị xã Vĩnh Châu
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường Khánh Hòa 0
Phường Vĩnh Phước 0
Xã Hòa Đông 0
Xã Lạc Hòa 0
Xã Lai Hòa 0
Xã Vĩnh Hải 0
Xã Vĩnh Hiệp 0
Xã Vĩnh Tân 0
Huyện Long Phú
Xã Song Phụng 0
Thị trấn Đại Ngãi 0
Xã Hậu Thạnh 0
Xã Trường Khánh 0
Xã Phú Hữu 0
Xã Long Đức 0
Thị trấn Long Phú 0
Xã Long Phú 0
Xã Tân Hưng 0
Xã Châu Khánh 0
Xã Tân Thạnh 0
Thành phố Sóc Trăng
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 6 0
Phường 7 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Phường 10 0
Huyện Mỹ Xuyên
Thị trấn Mỹ Xuyên 0
Xã Tham Đôn 0
Xã Đại Tâm 0
Xã Thạnh Phú 0
Xã Thạnh Quới 0
Xã Gia Hòa 2 0
Xã Gia Hòa 1 0
Xã Hòa Tú 2 0
Xã Hòa Tú 1 0
Xã Ngọc Đông 0
Xã Ngọc Tố 0
Huyện Thạnh Trị
Thị trấn Hưng Lợi 0
Xã Châu Hưng 0
Xã Vĩnh Lợi 0
Xã Vĩnh Thành 0
Xã Thạnh Tân 0
Xã Thạnh Trị 0
Thị trấn Phú Lộc 0
Xã Tuân Tức 0
Xã Lâm Tân 0
Xã Lâm Kiết 0
Huyện Mỹ Tú
Xã Long Hưng 0
Xã Hưng Phú 0
Xã Mỹ Phước 0
Xã Mỹ Tú 0
Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa 0
Xã Mỹ Hương 0
Xã Thuận Hưng 0
Xã Phú Mỹ 0
Xã Mỹ Thuận 0
Huyện Châu Thành
Xã Thiện Mỹ 0
Xã Hồ Đắc Kiện 0
Xã Thuận Hòa 0
Thị trấn Châu Thành 0
Xã Phú Tâm 0
Xã Phú Tân 0
Xã An Hiệp 0
Xã An Ninh 0
Huyện Kế Sách
Xã Đại Hải 0
Xã Kế An 0
Xã Kế Thành 0
Thị trấn Kế Sách 0
Xã An Mỹ 0
Xã Nhơn Mỹ 0
Xã An Lạc Tây 0
Xã Thới An Hội 0
Xã Trinh Phú 0
Xã Ba Trinh 0
Xã Xuân Hòa 0
Thị trấn An Lạc Thôn 0
Xã Phong Nẫm 0
Huyện Trần Đề
Xã Liêu Tú 0
Thị trấn Trần Đề 0
Thị trấn Lịch Hội Thượng 0
Xã Lịch Hội Thượng 0
Xã Đại Ân 2 0
Xã Trung Bình 0
Xã Viên Bình 0
Xã Viên An 0
Xã Tài Văn 0
Xã Thạnh Thới An 0
Xã Thạnh Thới Thuận 0