Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng
Ngã Năm 79
Cù Lao Dung 7
Thị xã Vĩnh Châu 71
Long Phú 22
Thành phố Sóc Trăng
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 6 0
Phường 7 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Phường 10 0
Huyện Mỹ Xuyên 72
Thạnh Trị 22
Mỹ Tú 5
Châu Thành 6
Kế Sách 11
Huyện Trần Đề
Xã Liêu Tú 0
Thị trấn Trần Đề 0
Thị trấn Lịch Hội Thượng 0
Xã Lịch Hội Thượng 0
Xã Đại Ân 2 0
Xã Trung Bình 0