Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng
Ngã Năm 79
Cù Lao Dung 4
Thị xã Vĩnh Châu 70
Long Phú 19
Thành phố Sóc Trăng
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 6 0
Phường 7 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Phường 10 0
Huyện Mỹ Xuyên 68
Thạnh Trị 16
Mỹ Tú 5
Châu Thành 5
Kế Sách 9
Huyện Trần Đề
Liêu Tú 0
Thị trấn Trần Đề 0