Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng
Ngã Năm 85
Cù Lao Dung 8
Thị xã Vĩnh Châu 68
Long Phú 23
Thành phố Sóc Trăng 127
Huyện Mỹ Xuyên 67
Thạnh Trị 19
Mỹ Tú 11
Châu Thành 12
Kế Sách 16
Huyện Trần Đề
Liêu Tú 0
Thị trấn Trần Đề 0