Tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La
Phù Yên 10
Sốp Cộp 1
Sông Mã 3
Thuận Châu 4
Thành phố Sơn La 1
Quỳnh Nhai 6
Mường La 5
Bắc Yên 5
Mộc Châu 11
Yên Châu 2
Mai Sơn 16
Vân Hồ
Vân Hồ 0