Tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Sơn La
Phù Yên 9
Sốp Cộp 3
Sông Mã 6
Thuận Châu 21
Thành phố Sơn La 60
Quỳnh Nhai 5
Mường La 17
Bắc Yên 7
Mộc Châu 8
Yên Châu 4
Mai Sơn 21
Vân Hồ
Vân Hồ 0