Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh
Tân Biên 33
Châu Thành 48
Huyện Bến Cầu 26
Trảng Bàng 38
Huyện Gò Dầu 39
Hòa Thành 167
Thành phố Tây Ninh 204
Huyện Dương Minh Châu 49
Tân Châu 66