Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Tây Ninh
Tân Biên 23
Châu Thành 42
Huyện Bến Cầu 25
Trảng Bàng 50
Huyện Gò Dầu 40
Thị xã Hòa Thành 244
Thành phố Tây Ninh 251
Huyện Dương Minh Châu 53
Tân Châu 64