Sông Diêm Hộ

Sông Diêm Hộ in Đông Hưng.

Sông Diêm Hộ

waterway
River