Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình
Tiền Hải 5
Thái Thụy 10
Kiến Xương 6
Thái Bình 74
Vũ Thư 22
Hưng Hà 9
Quỳnh Phụ 9
Đông Hưng 8