Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình
Tiền Hải 6
Thái Thụy 11
Kiến Xương 7
Thái Bình 46
Vũ Thư 21
Hưng Hà 6
Quỳnh Phụ 7
Đông Hưng 6