Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình
Tiền Hải 21
Thái Thụy 32
Kiến Xương 23
Thái Bình 32
Vũ Thư 22
Hưng Hà 14
Quỳnh Phụ 23
Đông Hưng 21