Tỉnh Thái Bình

Tỉnh Thái Bình
Tiền Hải 47
Thái Thụy 25
Kiến Xương 22
Thái Bình 79
Vũ Thư 23
Hưng Hà 24
Quỳnh Phụ 16
Đông Hưng 11