Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên
Võ Nhai 5
Huyện Đồng Hỷ
Xã Hóa Thượng 0
Xã Hóa Trung 0
Phú Bình 12
Đại Từ 17
Huyện Định Hóa 7
Phú Lương 12
Thành phố Thái Nguyên
Chùa Hang 0
Đồng Bẩm 0
Cao Ngạn 0
Thành phố Sông Công 22
Thành phố Phổ Yên 46