Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên
Võ Nhai 5
Huyện Đồng Hỷ
Xã Hóa Thượng 0
Xã Hóa Trung 0
Phú Bình 9
Đại Từ 13
Huyện Định Hóa 6
Phú Lương 10
Thành phố Thái Nguyên
Chùa Hang 0
Đồng Bẩm 0
Cao Ngạn 0
Thành phố Sông Công 9
Thị xã Phổ Yên 27