Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên
Hiệp Hòa 11
Võ Nhai 5
Đồng Hỷ 7
Phú Bình 9
Đại Từ 11
Định Hóa 7
Phú Lương 9
Thái Nguyên 25
Sông Công 8
Phổ Yên 14