Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
Phường Vĩnh Ninh 0
Phường Phú Nhuận 0
Phường Phú Hội 0
Phường Gia Hội 0
Phường Phú Hậu 0
Phường Đông Ba 0
Phường Thuận Hòa 0
Phường Tây Lộc 0
Phường Thuận Lộc 0
A Lưới 11
Thị xã Hương Thuỷ 17
Hương Trà 31
Nam Đông 5
Phong Điền 90
Phú Lộc 75
Phú Vang 3
Quảng Điền 7
Xã Phong Xuân 10