Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa
Mường Lát
Mường Chanh 0
Quan Sơn 4
Quan Hóa 9
Thường Xuân 14
Lang Chánh 19
Như Xuân 4
Như Thanh 9
Thị xã Nghi Sơn
Xã Nghi Sơn 0
Xã Hải Hà 0
Phường Hải Thượng 0
Xã Trường Lâm 0
Xã Hải Yến 0
Phường Tĩnh Hải 0
Phường Hải Bình 0
Phường Mai Lâm 0
Xã Tùng Lâm 0
Xã Tân Trường 0
Xã Phú Lâm 0
Phường Trúc Lâm 0
Phường Hải Thanh 0
Phường Bình Minh 0
Phường Xuân Lâm 0
Phường Hải Hòa 0
Phường Nguyên Bình 0
Xã Phú Sơn 0
Xã Hải Nhân 0
Phường Ninh Hải 0
Xã Định Hải 0
Xã Các Sơn 0
Phường Tân Dân 0
Phường Hải Lĩnh 0
Xã Anh Sơn 0
Xã Ngọc Lĩnh 0
Phường Hải An 0
Phường Hải Ninh 0
Phường Hải Châu 0
Xã Thanh Thủy 0
Xã Thanh Sơn 0
Nông Cống 24
Thành phố Sầm Sơn 117
Quảng Xương 25
Đông Sơn
Rừng Thông 0
Đông Thịnh 0
Triệu Sơn 35
Hoằng Hóa 489
Hậu Lộc 38
Thành phố Thanh Hóa
Tào Xuyên 0
Huyện Thiệu Hóa 14
Huyện Thọ Xuân
Thọ Xương 0
Xuân Phú 0
Lam Sơn 0
Yên Định 19
Vĩnh Lộc 35
Cẩm Thủy 6
Ngọc Lặc 15
Bá Thước 7
Thạch Thành 13
Bỉm Sơn 104
Hà Trung 15
Nga Sơn 18
Xuân Bái 7
Đông Lĩnh 13
Đông Tân 13
Đông Tiến 4