Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Mường Lát
Mường Chanh 0
Quan Sơn 3
Quan Hóa 9
Thường Xuân 8
Lang Chánh 2
Như Xuân 4
Như Thanh 8
Thị xã Nghi Sơn 21
Huyện Nông Cống 14
Sầm Sơn 33
Quảng Xương 4
Đông Sơn 6
Triệu Sơn 10
Hoằng Hóa 19
Hậu Lộc 7
Thanh Hóa 206
Huyện Thiệu Hóa 4
Huyện Thọ Xuân 17
Yên Định 2
Vĩnh Lộc 6
Cẩm Thủy 4
Ngọc Lặc 6
Bá Thước 4
Thạch Thành 12
Bỉm Sơn 7
Hà Trung 11
Nga Sơn 11