Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Mường Lát
Mường Chanh 0
Quan Sơn 4
Quan Hóa 8
Thường Xuân 12
Lang Chánh 6
Như Xuân 4
Như Thanh 9
Nghi Sơn 24
Huyện Nông Cống 20
Sầm Sơn 116
Quảng Xương 14
Đông Sơn 10
Triệu Sơn 30
Hoằng Hóa 424
Hậu Lộc 21
Thanh Hóa 454
Huyện Thiệu Hóa 8
Huyện Thọ Xuân
Thọ Xương 0
Lam Sơn 0
Yên Định 11
Vĩnh Lộc 10
Cẩm Thủy 6
Ngọc Lặc 15
Bá Thước 6
Thạch Thành 13
Bỉm Sơn 100
Hà Trung 12
Nga Sơn 17
Xuân Bái 7